Deklaracja dostępności

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom”.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-24.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-24.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Część plików w formacie pdf nie jest dostępnych cyfrowo. Na stronie głównej pliki pdf można wyświetlić, ale po powiększaniu treści nie są zbyt czytelne. W przypadku strony BIP pliki pdf są do pobrania.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-01-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych – dodatkowych).

Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.

Po menu można się poruszać dodatkowo klawiszami strzałek w dół i w górę.

Do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu `/`.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Patrycja Rojkowska, patrycja.rojkowska@dzieciecydom.wroclaw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 713485007. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.  Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, dokładne
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
sposób kontaktu oraz opis, na czym polega problem i jaki sposób jego
rozwiązania byłby dla osoby żądającej najwygodniejszy. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Na Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom” przy ul. Parkowej 2 składają się dwa budynki – budynek główny oraz budynek kwarantanny. Budynek główny dostępny jest dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi pochylnia a przy wejściu zlokalizowana jest winda, która umożliwia dostanie się do: wysokiego parteru, poziomu pierwszego i drugiego. Na wysokim parterze budynku głównego mieści się sekretariat, gabinet dyrektora, oraz Placówki nr I i II. Na poziomie pierwszym jest pokój wicedyrektora oraz specjalisty ds. pracy z rodziną, a także Placówki nr III i IV. Na poziomie drugim zlokalizowana jest księgowość i gabinety specjalistów. Budynek posiada szerokie korytarze oraz drzwi, umożliwiające swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Do budynku głównego może wejść osoba z psem asystującym. W budynku Kwarantanny zlokalizowana jest Placówka nr V (poziom 1) i pokój odwiedzin (na parterze) do Pokoju odwiedzin wejście jest z niskim progiem, drzwi i korytarz są szerokie, umożliwiają swobodne wejście dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Do placówki nr V prowadzą schody, budynek nie ma windy. Do budynku kwarantanny może wejść osoba z psem asystującym. W obu budynkach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Na Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom” przy ul. Parkowej 2 składają się dwa budynki – budynek główny oraz budynek kwarantanny. Budynek główny dostępny jest dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi pochylnia a przy wejściu zlokalizowana jest winda, która umożliwia dostanie się do: wysokiego parteru, poziomu pierwszego i drugiego. Na wysokim parterze budynku głównego mieści się sekretariat, gabinet dyrektora, oraz Placówki nr I i II. Na poziomie pierwszym jest pokój wicedyrektora oraz specjalisty ds. pracy z rodziną, a także Placówki nr III i IV. Na poziomie drugim zlokalizowana jest księgowość i gabinety specjalistów. Budynek posiada szerokie korytarze oraz drzwi, umożliwiające swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Do budynku głównego może wejść osoba z psem asystującym. W budynku Kwarantanny zlokalizowana jest Placówka nr V (poziom 1), pokój odwiedzin (na parterze), w budynku nie ma gabinetów związanych z obsługą petenta. Do pokoju odwiedzin wejście jest z niskim progiem, drzwi i korytarz są szerokie, umożliwiają swobodne wejście dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Do placówki nr V prowadzą schody, budynek nie ma windy. Do budynku kwarantanny może wejść osoba z psem asystującym.

Od kwietnia 2022r., do ZPO-W „Dziecięcy Dom”, należą placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego:

– nr 13 przy ul. Maślickiej 10b/23, 54-107 Wrocław

– nr 18 przy ul. Głównej 14, 54-061 Wrocław

– nr 21 przy ul. Włościańskiej 38b, 51-514 Wrocław.

W w trzech powyższych budynkach nie ma żadnych gabinetów związanych z obsługą petenta. Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym do powyższych budynków.

W pięciu budynkach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.